Habarlar

 • Önümçilik derejeli tork wyşkasy bilen netijeliligi we takyklygy ýokarlandyryň

  Önümçilik derejeli tork wyşkasy bilen netijeliligi we takyklygy ýokarlandyryň

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän senagat dünýäsinde takyklyk we ygtybarlylyk möhümdir.Tork wilkasy netijeliligi we takyklygy üpjün etmekde möhüm rol oýnaýan guraldyr.Bu ýöriteleşdirilen gurallar belli bir mukdarda torky bolt ýa-da hoz, öňüni alyş ...
  Koprak oka
 • VDE 1000V izolirlenen gurallar toplumy bilen elektrik ulagyna hyzmat etmegi we abatlamagy güýçlendiriň

  VDE 1000V izolirlenen gurallar toplumy bilen elektrik ulagyna hyzmat etmegi we abatlamagy güýçlendiriň

  Dünýä yzygiderli çözgütleri kabul edýändigi sebäpli, elektrik ulaglary transport pudagynda möhüm ähmiýete eýe bolýar.Şeýle-de bolsa, bu ulaglara hyzmat etmek ýokary woltly elektrik ulgamlary üçin ýöriteleşdirilen gurallary talap edýär.Bu blogda, ...
  Koprak oka
 • Titan gurallary näme

  Iş üçin dogry gurallary saýlamak meselesine gezek gelende, köplenç tapawutlanýan bir material titanyň erginidir.Ajaýyp aýratynlyklary bilen titanium garyndy gurallary uly meşhurlyk gazandy we howa we howa ulgamlary ýaly dürli pudaklarda öz ähmiýetini subut etdi ...
  Koprak oka
 • Izolýasiýa gurallary näme?

  Izolýasiýa gurallary näme?

  Elektrik işini ýerine ýetireniňizde elektrikçiniň howpsuzlygy ilkinji nobatda bolmalydyr.Iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin elektrik işgärlerine işleriniň talap ediji tebigatyna çydap biljek ygtybarly we ýokary hilli gurallar gerek.VDE 1000V izolýasiýa plitalary hemişe hökmany gural ...
  Koprak oka
 • Uçgun däl gurallar näme

  Nebit we gaz pudagy ýa-da magdançylyk ýaly howply şertlerde işlän wagtyňyz howpsuzlyk hemişe birinji orunda durmalydyr.Işçileriň howpsuzlygyny üpjün etmegiň bir usuly, ýokary hilli uçgun däl gurallary ulanmakdyr.SFREYA TOOLS st önümçiliginde ýöriteleşen meşhur kompaniýa ...
  Koprak oka